ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2548

พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ra9
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์    ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 9
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2548