ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี (Ramathibodi Medical Alumni Association)

งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา  (อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 1) 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

270  ถนนพระรามที่ 6  ทุ่งพญาไท  ราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 02-201-1206  โทรสาร 02-201-1158