ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ปี2565

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 14
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล      
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 ด้านบริหาร    
 
 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ  จิตต์เจริญ  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 15
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 ด้านวิชาการและวิจัย 
 
 
นายแพทย์ไพศาล  ร่วมวิบูลย์สุข  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 17
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล :  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี   
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 ด้านอุทิศตนเพื่อสังคม  
 
 
นาวาอากาศเอกหญิงจุฑารัตน์  เมฆมัลลิกา  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 21
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ผู้อำนวยการกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ   
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 ด้านบริการ  
 
 
alt
นายแพทย์อธิคม  ดำดี   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 25
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 
                                 แพทย์ประจำแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลกระบี่  จังหวัดกระบี่   
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 ด้านบริการ   
 
 
นายแพทย์ศิริศักดิ์  เชื้อชวลิต  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 32
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช  
                                 กลุ่มงานจิตเวช หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก      
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 ด้านอุทิศตนเพื่อสังคม
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิทธิ์  ศรีสนธิ์  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 37
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา 
                                 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 ยุวเพชรรามาธิบดี