ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2556

นพ.อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล  ra 6
นายแพทย์อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 6
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556
 
 
นพ.พีระพงษ์  ภาวสุทธิไพศิฐ  ra 15
นายแพทย์พีระพงษ์  ภาวสุทธิไพศิฐ  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 15
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา  จังหวัดยะลา
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น : ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2556