ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี2557

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์  ra 7
นายแพทย์สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 7
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2557 
 
 
พญ.พัชรี ขันติพงษ์ (หอธัญญโรจน์)  ra 7
แพทย์หญิงพัชรี  ขันติพงษ์ (หอธัญญโรจน์)  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 7
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  จังหวัดเชียงราย
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น : ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2557