ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ปี2561

ดร.แพทย์หญิงรัตนา  ยอดอานนท์   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 19
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) และรองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ
                                    โรงพยาบาลปากช่องนานา  จังหวัดนครราชสีมา
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561  ด้านบริการ
 
 
นายแพทย์สุริยะ  คูหะรัตน์   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 20
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561 ด้านบริหาร
 
 
 
 
 ศาสตราจารย์นายแพทย์วรพงษ์   มนัสเกียรติ  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 21
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล :    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา  
                                      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล   
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561  ด้านวิชาการ
 
 
นายแพทย์พงศ์เทพ  วงศ์วัชรไพบูลย์   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 23
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม และรองผู้อำนวยการภารกิจบริการปฐมภูมิ  
                                    โรงพยาบาลน่าน  จังหวัดน่าน  
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561 ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคม