ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ปี2563

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ปี2563

 

ศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย  วงศ์กิตติรักษ์   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 23
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
                                    หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563  ด้านวิชาการ
 
 
นายแพทย์สุรชัย  โชคครรชิตไชย  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 22
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 ด้านบริหาร
 
 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกื้อเกียรติ  ประดิษฐ์พรศิลป์   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 16
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล :  อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์  สาขาวิชาโรคไต
                                    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563  ด้านบริการ
 
 
นายแพทย์บรรเจิด  นนทสูติ  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 26
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา  จังหวัดสงขลา  
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคม
 
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรัณย์  วรศักดิ์วุฒิพงษ์    ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 31
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
                                   และความผิดปกติของศรีษะและใบหน้า  
                                   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563  ยุวเพชรแห่งรามาธิบดี