ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ปี2566

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพงษ์  สุวรรณวลัยกร ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  รุ่นที่ 13  
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ศาสตราธิคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 ด้านบริหาร    
 
 
นายแพทย์ณรงค์  อภิกุลวณิช  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 17 
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 ด้านบริหาร 
 
 
นายแพทย์มานพ  ฉลาดธัญญกิจ  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 33  
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร        
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 ด้านบริหาร    
 
 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 16 
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล      
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 ด้านอุทิศตนเพื่อสังคม     
 
 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช  หงส์อิง  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 17 
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : หัวหน้าโครงการโรคมะเร็งในเด็กและอาจารย์แพทย์สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 ด้านวิชาการและวิจัย    
 
 
นายแพทย์เดชา  พงษ์สุพรรณ  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 18
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี       
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 ด้านบริการ     
 
 
แพทย์หญิงรัชริน  เบญจวงศ์เสถียร  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 30
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : แพทย์ประจำหน่วยรังสีรักษา กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก       
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 ด้านบริการ     
 
 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเกียรติ  กูณฑ์กันทรากร  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 23
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 ด้านความเป็นครูแพทย์     
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ปวิน นำธวัช  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 37 
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : อาจารย์ประจำภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล      
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 ด้านยุวเพชรรามาธิบดี