รายนามคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี วาระปี 2565-2568 (ชุดปัจจุบัน)

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ฺรามาธิบดี วาระปี 2565-2568 มีรายนามดังนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย  สิมะโรจน์  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง : นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปกรณ์  เจียระคงมั่น  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 23
ตำแหน่ง : อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
แพทย์หญิงสุธาทิพย์  เอมเปรมศิลป์  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 25
ตำแหน่ง : เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิชชนา  จำรูญรัตน์  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 30
ตำแหน่ง : เหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสยมพร  ศิรินาวิน  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเฉลิมศรี  ตปนียโอฬาร  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 4
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
ร้อยเอก นายแพทย์ปัญญา  ยังประภากร  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
แพทย์หญิงจินตนา  มโนรมย์ภัทรสาร    ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 12
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริไชย  หงษ์สงวนศรี  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 19
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
ศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 23
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
แพทย์หญิงวรินทร   อัศวนิก    ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 24
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
แพทย์หญิงปราณิศา   เหลืองรัศมีรุ่ง    ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 26 
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
ดร.นายแพทย์ดลนิภัทร  เดชสุพงศ์  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 31  
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพจน์  ตุลยาเดชานนท์  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 16  
ตำแหน่ง :  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพัฒน์  สุวรรณธรรมา   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 24 
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นรเทพ  กุลโชติ  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 32 
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี