ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2555

ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน  ra 5
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ  รัชตะนาวิน  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 5
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2555 
 
 
นพ.นพพร  พงศ์ปลื้มปิติชัย  ra 13
นายแพทย์นพพร  พงศ์ปลื้มปิติชัย  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 13
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล :นายแพทย์เชี่ยวชาญ  (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี   
และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น : ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2555