ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2554

รศ.นพ.สุเมธ  พีรวุฒิ  ra 6
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเมธ  พีรวุฒิ   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 6
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2554
 
 
นพ.กัมปนาท  จันทนะ ra 19
นายแพทย์กัมปนาท  จันทนะ  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 19
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น : ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2554