ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2552

ศ.นพ.สมพล  พงศ์ไทย  ra3
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมพล   พงศ์ไทย    ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2552