ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2564

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564

 

นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 16
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข      
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564  ด้านบริหาร    
 
 
นายแพทย์อนุกูล  ไทยถานันดร์  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 18
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564  ด้านอุทิศตนเพื่อสังคม 
 
 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี  ธิติธัญญานนท์  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 19
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล :  อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564  ด้านวิชาการและวิจัย  
 
 
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สมบัติ  ตรีประเสริฐสุข  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 21
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : หัวหน้าสาขาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
                                                 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 ด้านวิชาการและวิจัย  
 
 
alt
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมนึก สังฆานุภาพ    ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 22
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : อาจารย์ประจำหน่วยโรคติดเชี้อ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  
                                                  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 ด้านบริการ   
 
 
นายแพทย์แมนวัฒน์  โชคสุวัฒนสกุล  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 31
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
                                                   โรงพยาบาลโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา    
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564  ยุวเพชรรามาธิบดี