ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2559

นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ ra6
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.บุญเสริม  วิทยชำนาญกุล  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : หัวหน้าหน่วยวิจัยแห่งความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 ด้านวิชาการ
 
 
นายแพทย์ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์ ra7
นายแพทย์ทวีศักดิ์  โชติวัฒนพงษ์  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 7
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิกลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก  สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 ด้านบริการ
 
 
นพ.สวรรค์ กาญจนะ  ra17
นายแพทย์สวรรค์  กาญจนะ  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 17
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : แพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง โรงพยาบาลทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 ด้านบริหาร
 
 
นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี  ra20
นายแพทย์ไชยสิทธิ์  เทพชาตรี  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 20
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล :รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุไหงโกลก  จังหวัดนราธิวาส
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคม