ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2558

ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ra 8
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 8
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ศาสตราจารย์ระดับ 10  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 ด้านบริหาร
 
 
 ศ.นพ.ดร.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์  ra 11
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 11
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : อาจารย์ประจำภาควิชา จุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 ด้านวิชาการและวิจัย 
 
 
นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ ra 20
นายแพทย์รังสฤษฎ์  กาญจนะวณิชย์  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 20
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : อาจารย์แพทย์หน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคม
 
 
พญ.ชวนชื่น ดุษฎีประเสริฐ ra 23
แพทย์หญิงชวนชื่น  ดุษฎีประเสริฐ   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 23
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ  รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 ด้านการบริการสุขภาพ