ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ปี2562

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ปี2562

 

รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงชนิตรา  ธุวจิตต์ (โตรักษา)  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 26
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
                                   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562  ด้านวิชาการ
 
 
นายแพทย์ชุติเดช  ตาบ-องครักษ์   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 14
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 ด้านบริหาร
 
 
นายแพทย์ธนชัย  พนาพุฒิ   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 22
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) 
                                       โรงพยาบาลขอนแก่น  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562  ด้านบริการ
 
 
นายแพทย์พนา  พงศ์ชำนะภัย    ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 25
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคม