ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบที่ 2 หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขภาพวินิจฉั...
 
รายละเอียดการสมัครแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้ผู้สมัคร Down...
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการศาสตราจารย์คลินิก พญ.รัตนพร พรกุล
วันพุธที่ 23 ก.ย. 58 เวลา 17.30-21.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโร...
 
การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี/radiology/sites/default/files/public/pdf/announce/infor...
 
การศึกษาดูงาน Open House 2558
ประกาศ เรื่อง  การศึกษาดูงาน Open House  ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด...

Pages

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297