ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุลีพร...
 
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวี เรือ...
 
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา  ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลทิพย์ วิรัตก...
 
แพทย์่ประจำบ้านสาขา - รังสีวิทยาวินิจฉัย - รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา - เวชศาสตร์นิวเคลียร์ แพทย์ประจำบ...
 
กำหนดการงานเกษียณอายุราชการบุคลากร ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2564
 
หัวข้อบรรยาย COVID-19: Common and uncommon radiologic manifestations ผู้บรรยาย: ผศ.นพ.วราวุฒิ สุขเกษม ห...
 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   ขอมอบโล่รางวัลให้กับนายแพทย์มินทร์ พันธ์พิเ...
 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ขอมอบโล่รางวัลให้กับแพทย์หญิงพิชญา มั่นสินธร...
 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ เพื่อขอบคุณ และขอแสดงความชื่นชม...
 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา  ในโอกาสที่ได้รับรางวัลโล...
 
เชิญร่วมปฐมนิเทศ​ แพทย์ประจำบ้าน​ แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา​ ประจำปีการศึกษา 2564  วันศุกร์ที่ 25 ม...
 
ประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับ-ส่ง นักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย...