ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2561 (รอบที่...
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2561 หลักสูตร 1 ปี (คณะฯ) ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โร...
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และ ตารางสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อย...
 
ระเบียบและหลักเกณฑ์การพิจารณาการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาวิชารังสีรักษาแ...
 
แจ้งกำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านปีที่ี 1 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2
 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาความรู้ ทางด้านรังสีวิทย...
 
การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบ...
 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพ...
 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน OPEN HOUSE รุ่นที่ 3 จากเดิม วันที่ 8-9 กันยายน 2559 ขอเลื่อนเป็นวันที่  6...
 
ประกาสรายชื่อผู้ลงทะเบียน OPEN HOUSE 2016 Update 18-08-2559 !!!  หมายเหตุ : - จะเปิดรับลงท...
 
Open house - เปิดให้สมัครเพื่อเข้ามาเรียนรู้และดูงาน การเรียนการสอนของหลักสูตร - สามารถลงทะเบียน Open...
 
“Neuroradiology CME Part X : Comprehensive Oncologic Brain Imaging” วันที่ 3-4 กันยายน 2559...