You are here

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย / รังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา

ระเบียบและหลักเกณฑ์การพิจารณาการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย / สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ภาครังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

>>> คลิก<<<

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297