You are here

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาควิชารังสีวิทยา

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ลำดับ รายละเอียด วิธีการส่ง/กำหนดส่ง
1
ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560   
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย                23    ตำแหน่ง   
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา      2     ตำแหน่ง
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์             2     ตำแหน่ง  
ตั้งแต่ 1 กันยายน 2559  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
2
ผู้สมัครทุกคนที่เลือกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีต้องทำการสมัครผ่าน
ทางราชวิทยาลัย  และส่งเอกสารตามที่ราชวิทยาลัยกำหนด 
และต้องสมัครกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผ่านทาง Website คณะฯ  
สมัครรามาฯ หมดเขต 31 ตุลาคม 2559 
สมัครราชวิทยาลัย หมดเขต 31 ตุลาคม 2559  
3
กำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา  2560   
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 7.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมทวี บุญโชติ 

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297