โครงการประชุมวิชาการ ISS-ROP (International Skeletal Society - Regional Outreach Program) ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 ประชุมวิชาการ ISS-ROP (international Skeletal Society - Regional Outreach Program)

โครงการประชุมวิชาการ ISS-ROP  (International Skeletal Society - Regional Outreach Program) ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
_______________________________ 
 
หลักการและเหตุผล   ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาความรู้ ทางด้านรังสีวิทยา ซึ่งในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในด้านวิทยาการและมีความสําคัญในการรักษาพยาบาลเป็น อย่างมาก โดยเฉพาะในด้านรังสีวิทยาของโรคกระดูกและข้อที่ยังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นจํานวนน้อยเมื่อเทียบ กับปริมาณผู้ป่วยจํานวนมากที่เข้ารับการรักษาในระบบนี้ ทางภาควิชารังสีวิทยาจึงได้ร่วมกับ International skeletal society เพื่อจัดการประชุมโดยมุ่งหวังที่จะให้มีการพัฒนาความรู้ทางด้านรังสีวิทยาของโรคกระดูกและ ข้อ เทคนิควิธี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพให้แก่รังสีแพทย์ และบุคลากรที่มีความสนใจงานด้านรังสี วิทยาของโรคกระดูกและข้อ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน ตลอดจนงานวิจัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป  
 
วัตถุประสงค์   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคกระดูกและข้อ จะนํามาซึ่งการวินิจฉัยอย่าง ถูกต้องแม่นยํา และการให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วยและแพทย์ผู้ให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม  
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ   ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม โดยแบบสอบถาม  หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่า 75 % 
 
วิธีดําเนินการ    การบรรยายรวม และการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ     วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560   เป็นการบรรยายรวม   วันอาทิตย์ที่ 11 - วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560  เป็นการเรียนการสอนกลุ่มย่อย 
 
สถานที่จัด   ห้องประชุม 910 (ABC) และห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
การบรรยาย  กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 300 คน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 โดยมีค่าลงทะเบียนดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 
กลุ่มบุคคล ก่อน 15 พฤษภาคม 2560 16 พฤษภาคม -31 พฤษภาคม 2560
รังสีแพทย์และแพทย์สาขาอื่น 1,800 2,500
แพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอด 1,300 2,000
บุคลากรของภาควิชารังสีวิทยา รพ.รามาธิบดี   (บุคลากรสาย ก, Hospitalist ของภาควิชาฯ, แพทย์ ประจําบ้าน, แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์, แพทย์ประจําบ้าน ต่อยอด)  500 1,000

การเรียนการสอนกลุ่มย่อย  กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 45-60 คน  ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2560 ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
1. ค่าลงทะเบียนอัตราเดียว =  5,000 บาท
2. คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน
2.1 เป็นรังสีแพทย์ ได้รับวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร ทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยหรือรังสีวิทยาทั่วไป
2.2 อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560
2.3 รังสีแพทย์ในสายงาน Musculoskeletal Imaging ที่มีภาระงานด้านการเรียนการสอนใน สถาบันการศึกษาของรัฐ (Government-based Academic Institute) จะได้รับการพิจารณา ก่อน (หลังจากผ่านคุณสมบัติข้อ 2.1 และ 2.2) 2.4 จํากัดผู้ลงทะเบียนจํานวน 45-60 คน    

วิทยากร

1. วิทยากรจาก International Skeletal Society (ISS)
- Robert Boutin, MD Lawrence J. Ellison Ambulatory Care Center, Sacramento, CA
- Giuseppe Guglielmi, MD University of Foggia, Italy  
- James Linklater, MD Castlereagh Imaging, NSW, Australia
- James Griffith, MD The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
2. อาจารย์แพทย์จากสถาบันต่างๆในประเทศ
-    ผศ.พญ.น้ําผึ้ง นําการุญอรุณโรจน์ ( รพ.จุฬาลงกรณ์)
-    ผศ.นพ.ก่อเกียรติ วิวิธมงคลไชย ( รพ.ธรรมศาสตร์)
-    รศ.พญ.นัทธยา ปัทมภาสพงษ์  (ม.เชียงใหม่) 

-    รศ.พญ.ปรารถนา เชาว์ชื่น  ( ม.ขอนแก่น)
-    ผศ.นพ.ปราโมทย์ ทานอุทิศ  ( ม.สงขลานครินทร์)  
-    อ.พญ.รวิวรรณ พัทธวีรกุล  ( ม.นเรศวร)
-    ผศ.พญ.วราภรณ์  ศรีขํา บุญแสง (ม.ธรรมศาสตร์)
-    อ.นพ.ธรรมนูญ เรืองชัยจตุพร  (รพ.รามาธิบดี)  
-    อ.พญ.วราพัฒน์ วิระยะวานิช  (รพ.รามาธิบดี)
-    ศ.พญ.สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ  (รพรามาธิบดี) 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนําความรู้ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยทางด้านการตรวจ วินิจฉัยโรคกระดูกและข้อ เพื่อที่จะให้การวินิจฉัยอย่างถูกต้องแม่นยําและให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วยและแพทย์ผู้ให้ การรักษาได้อย่างเหมาะสม 
 
ารประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการประชุม อบรม    เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม      
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1.  ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ      ประธานโครงการ  
2.  ผศ.พญ.นิยตา จิตรภาษย์    ประธานวิชาการ  

3.  อ.นพ. ธรรมนูญ เรืองชัยจตุพร    กรรมการวิชาการ  
4.  อ.นพ.ประมาณ เฟื่องฟ้า    กรรมการวิชาการ  
5.  อ.พญ.วราพัฒน์ วิระยะวานิช    กรรมการวิชาการ
6.  ศ.พญ.สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ    กรรมการวิชาการ  
7.  นางสาวดรุณี สุขวัฒนาชัยกูล    กรรมการฝ่ายประสานงาน  
8.  นางพิมพิลา ขาวขํา     กรรมการฝ่ายประสานงาน  
9.  นางสาวศกุนตลา ศรีอุดม     กรรมการฝ่ายประสานงาน  
10.  นางสาวอรทัย ปะโนรัมย์    กรรมการฝ่ายประสานงาน     
 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ISS - ROP  (International Skeletal Society - Regional Outreach Program)
 
 
10 มิถุนายน 2560  [Update 07/06/2017]
TIME
TOPIC
SPEAKER
DOWNLOAD
08.30-08.40 Opening Remark คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
08.40-08.50 Introduction of ISS-ROP J. Griffith (Regional Co-ordinator) File
08.50-09.10 Tumor vs Trauma:
Clinical and Imaging Overlap
L.Seeger (USA) MR Imaging of Bone Marrow,
Musculoskeletal Masses,
The Rotator Cuff of the Hip,
Tumor vs. Trauma
09.10-09.30 Imaging tendinopathy J. Linklater (Asia-Pacific)

Elbow_MR_technique_and_anatomy
Imaging_Tendinopathy
Patterns_of_Ankle_Instability 

Unifying_Concepts_in_Sports_Imaging: A,B,C,D

09.30-09.50 Benign vs malignant vertebral body collapse G. Guglielmi (Europe) File
09.50-10.10 Ultrasound of superficial soft tissue masses J. Griffith (Regional Co-ordinator) File
10.10-10.30 COFFEE BREAK    
10.30-11.00 Seronegative spondyloarthropathy (SNSA) อ.พญ.น้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์ File
11.00-11.20 Musculoskeletal infection : Spine ผศ.นพ.ปราโมทย์ ทานอุทิศ File
11.20-11.40 Musculoskeletal infection : Extremity รศ.พญ.นัทธยา ปัทมภาสพงษ์ File
11.40-12.00 Crystal deposition disease อ.พญ.วราพัฒน์ วิระยะวานิช File
12.00-13.00 LUNCH SYMPOSIUM    
13.00-13.30 MRI of the foot ผศ.พญ.วราภรณ์ ศรีขำ บุญแสง File
13.30-13.50 The first MTP joint pain ผศ.นพ.ปราโมทย์ ทานอุทิศ File
13.50-14.10 Meniscus injury: MRI and arthroscopic findings อ.พญ.รวิวรรณ พัทธวีรกุล File
14.10-14.30 Bursae around the knee: MRI and US อ.นพ.ธรรมนูญ เรืองชัยจตุพร File
14.30-14.50 COFFEE BREAK    
14.50-15.15 Osseous lymphoma รศ.พญ.ปรารถนา เชาว์ชื่น File
15.15-15.40 Musculoskeletal Pseudotumor ผศ.นพ.ก่อเกียรติ วิวิธมงคลไชย File
15.40-16.00 Multiple bone lesions: Is it metastasis? ศ.พญ.สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ (Local Organizer) File
 
สํานักงานภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
โทร. 0-2201-1243,    0-2201-1212, โทรสาร  0-2201-1297