You are here

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีที่1 / แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ลำดับ

รายละเอียด

วิธีการส่ง/กำหนดส่ง

1.

ผู้สมัครทุกคนที่เลือกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้องทำการสมัครผ่าน

ทางราชวิทยาลัย และต้องสมัครกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผ่านทาง Website

http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย20ตำแหน่ง

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 2ตำแหน่ง

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2ตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องอ่านคำแนะนำในการสมัครใน website โดยละเอียด และเตรียม file เอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561

2.

ภาควิชารังสีวิทยา จะดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวผู้สมัครไปยังรายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของท่านตามที่ท่านได้แจ้งไว้ในใบสมัคร โดยทางภาควิชาฯ จะเป็นผู้ส่งจดหมายไปเองโดยตรง

(จำนวน 3 ฉบับ)

ตั้งแต่วันที่ 10-25ตุลาคม 2561

3.

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561เวลา 7.30 – 15.30 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

 
 
 
การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
 

ลำดับ

รายละเอียด

วิธีการส่ง/กำหนดส่ง

1.

ประกาศรับสมัคร

อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

 

ตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2561

2.

ผู้สมัครทุกคนที่เลือกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีต้องทำการสมัครผ่าน

ทางราชวิทยาลัย และส่งเอกสารตามที่ราชวิทยาลัยกำหนด

และต้องสมัครกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผ่านทาง Website คณะฯ http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

 

ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2561

 

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297