You are here

แจ้งกำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

แจ้งกำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านปีที่ี 1 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

 

 

ฝ่ายการศึกษา ภาควิชารังสีวิทยา ขอแจ้งกำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านปีที่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ค. 60 เวลา 8.30-13.00 น. ณ สำนักงานภาควิชารังสีวิทยา

 อาคาร 1 ชั้น 2 รพ.รามาธิบดี

สำหรับผู้ที่ยืนยันเข้าสัมภาษณ์ให้โทรแจ้งฝ่ายการศึกษา ภาควิชารังสีวิทยา โทร.02-201-1212

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297