You are here

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวี เรืองกาญจนเศรษฐ์ 

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชารังสีวิทยา

 

 

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297