You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 573 ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุ (เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก) จำนวน 2 รายการ ในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 573

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุ (เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก) จำนวน 2 รายการ ในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 573 ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. พญ.วิชชนา จำรูญรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบ

download file pdf: 
ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297