โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 573 ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุ (เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก) จำนวน 2 รายการ ในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 573

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุ (เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก) จำนวน 2 รายการ ในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 573 ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. พญ.วิชชนา จำรูญรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบ

download file pdf: