You are here

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน OPEN HOUSE รุ่นที่ 3

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน OPEN HOUSE รุ่นที่ 3 จากเดิม วันที่ 8-9 กันยายน 2559 ขอเลื่อนเป็นวันที่  6-7 ตุลาคม 2559  สาเหตุที่เลื่อน เนื่องจากมีประชุมวิชาการ Ramathibodi Surgical and Nursing Forum 2016 (RIAC 2016)  

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297