ประกาศ เรื่อง การศึกษาดูงาน Open House ประจำปี 2559

 

ประกาศ เรื่อง การศึกษาดูงาน Open House ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2559 การเตรียมตัวของผู้สมัครก่อนการสัมภาษณ์ 

1. Open house
- เปิดให้สมัครเพื่อเข้ามาเรียนรู้และดูงาน การเรียนการสอนของหลักสูตร

 - สามารถลงทะเบียน Open House  ได้โดย Click Link ลงทะเบียนในแต่ละรุ่น
ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยแบ่งเป็น 6 รุ่นๆ 10-12 คน ดังนี้

           Click Link ลงทะเบียน  รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2559  

             Click  Link  ลงทะเบียน    รุ่นที่ 2 วันที่ 1-2 กันยายน 2559

           Click Link ลงทะเบียน      รุ่นที่ 3 วันที่ 8-9 กันยายน 2559

             Click Link ลงทะเบียน  รุ่นที่ 4 วันที่ 15-16 กันยายน 2559

           Click Link ลงทะเบียน  รุ่นที่ 5 วันที่ 22-23 กันยายน 2559

             Click Link ลงทะเบียน รุ่นที่ 6 วันที่ 29-30 กันยายน 2559

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
          ตารางการดูงาน ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติงานในภาควิชารังสีวิทยา ใช้เวลา 2 วันในแต่ละรุ่น (ช่วงเวลา 7.30 – 16.00 น ของวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ 7.30-16.00 น. อยู่เวร 16.30-20.00 วันละ 3 คน
ในแต่ละรุ่นจะรับผู้เข้าร่วมดูงานจำนวน 10-12 คน ในวันพฤหัสบดี และ ศุกร์แบ่งเป็น กลุ่มละ 5-6 คนโดยให้มีการหมุนเวียนดังนี้