You are here

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน OPEN HOUSE 2016 Update 18-08-2559 !!!

ขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ตามรายละเอียดดังนี้ Update 18-08-2559 !!!


1. open house มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเต็มโควต้า 72 คน แล้ว และ ปิดรับสมัครลงทะเบียนแล้ว ไม่มีการเปิดเพิ่มในปีนี้แล้ว
2. กรณีตัวสำรอง  ที่ลงชื่อรันลำดับไว้ ฝ่ายการศึกษาจะโทรไปแจ้งกรณีที่มีผู้สมัครตัวจริง open house  แจ้งสละสิทธิ์ 

3. open house และการ elective ไม่ได้มีคะแนน และไม่ได้มาประกอบการพิจารณาตัดสิน  กรณีสมัครไม่ทัน สามารถสมัครเรียนได้    

แจ้งการรายงานตัว สำหรับผู้ที่สมัคร open house ทั้ง 6 รุ่น 
 
1. วันแรกของแต่ละรอบ ให้มารายงานตัว  เวลา 7.20-7.30 น.ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
    ตารางหมุนเวียนตามตารางที่แจ้ง 
2. ใส่เสื้อกาวน์แพทย์ แต่งตัวสุภาพเรียบร้อย 
3. หอพักแพทย์ไม่ได้จัดสรรให้  เนื่องจากมีจำนวนไม่เพียงพอ
 
-------------------------------------*----------------------------------------

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน OPEN HOUSE 2016 Update 15-08-2559 !!!


------------------------------------*-----------------------------------------

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน OPEN HOUSE 2016ชื่อ  -  นามสกุล รุ่นที่เลือก
พลอย วิเศษสาธร รุ่นที่ 1 วันที่  25-26  สิงหาคม 2559
ชินพัฒน์ เลาหชาญวนิชย์ รุ่นที่ 1 วันที่  25-26  สิงหาคม 2559
อดิศร โวหาร รุ่นที่ 1 วันที่  25-26  สิงหาคม 2559
สรัญธร วษ์เมตตา รุ่นที่ 1 วันที่  25-26  สิงหาคม 2559
มันตา โชติพืช รุ่นที่ 1 วันที่  25-26  สิงหาคม 2559
เบญญา ทรัพย์ภิญโญ รุ่นที่ 1 วันที่  25-26  สิงหาคม 2559
ฝนทิพย์ ชุติวณิชยกุล รุ่นที่ 1 วันที่  25-26  สิงหาคม 2559
เสาวรินทร์ เผดิมปราญช์ รุ่นที่ 1 วันที่  25-26  สิงหาคม 2559
กานต์ธิดา ศุขเจริญ รุ่นที่ 1 วันที่  25-26  สิงหาคม 2559
ชยานนท์  ยิ่งสุข รุ่นที่ 1 วันที่  25-26  สิงหาคม 2559
ธัญธร ธัญเจริญการค้า รุ่นที่ 1 วันที่  25-26  สิงหาคม 2559
ปวัน พงษ์พัฒน์ รุ่นที่ 1 วันที่  25-26  สิงหาคม 2559


ชื่อ  -  นามสกุล รุ่นที่เลือก
กัมพล ตันกิตติวัฒน์ รุ่นที่ 2  วันที่ 1-2  กันยายน 2559
เทวิกา  ศรีจำปา รุ่นที่ 2  วันที่ 1-2  กันยายน 2559
พลินี บัวแก้ว รุ่นที่ 2  วันที่ 1-2  กันยายน 2559
ฐิตชา นิลโสภา รุ่นที่ 2  วันที่ 1-2  กันยายน 2559
วาสินี ชลิศราพงศ์  รุ่นที่ 2  วันที่ 1-2  กันยายน 2559
ชนม์วรัตถ์. ภัทรพงศ์ดิลก รุ่นที่ 2  วันที่ 1-2  กันยายน 2559
ศศินทร์  หมวกกุล รุ่นที่ 2  วันที่ 1-2  กันยายน 2559
สุภาภรณ์ ภูรีปติพัตร์ รุ่นที่ 2  วันที่ 1-2  กันยายน 2559
ตรีสุคนธ์ จิตพันธ์ รุ่นที่ 2  วันที่ 1-2  กันยายน 2559
นราพงษ์ ศิริวงศ์ รุ่นที่ 2  วันที่ 1-2  กันยายน 2559
สิริรัตน์  อยู่ยอด  รุ่นที่ 2  วันที่ 1-2  กันยายน 2559
อธิฤดี แก้วประเสริฐศิลป รุ่นที่ 2  วันที่ 1-2  กันยายน 2559


ชื่อ  -  นามสกุล รุ่นที่เลือก
นุชาดา ประสบพิชัย รุ่นที่ 3    วันที่ 8-9 กันยายน 2559
ทรงพล  ฉันทโรจน์ รุ่นที่ 3    วันที่ 8-9 กันยายน 2559
ขวัญหทัย ไวทยวงศ์สกุล รุ่นที่ 3    วันที่ 8-9 กันยายน 2559
นันทิชา  เกศวา รุ่นที่ 3    วันที่ 8-9 กันยายน 2559
พีรวิชญ์  ศิริพันธ์ รุ่นที่ 3    วันที่ 8-9 กันยายน 2559
ปภณ พฤติวิทยากุล รุ่นที่ 3    วันที่ 8-9 กันยายน 2559
ธีรุตม์ พรทวีทรัพย์ รุ่นที่ 3    วันที่ 8-9 กันยายน 2559
ธนิฏฐา พฤกษหิรัญ รุ่นที่ 3    วันที่ 8-9 กันยายน 2559
ชนากานต์ บุญมณี รุ่นที่ 3    วันที่ 8-9 กันยายน 2559
ปิยธิดา บุญสิน รุ่นที่ 3    วันที่ 8-9 กันยายน 2559
ณัฐฐา. ชัยสันติกุลวัฒน์ รุ่นที่ 3    วันที่ 8-9 กันยายน 2559
ปาจรีย์  ปัจชะ รุ่นที่ 3    วันที่ 8-9 กันยายน 2559


ชื่อ  -  นามสกุล รุ่นที่เลือก
พริม นาคพิพัฒน์ รุ่นที่ 4  วันที่ 15-16 กันยายน 2559
วรุณยุภา อู่ขลิบ รุ่นที่ 4  วันที่ 15-16 กันยายน 2559
อาวัสยา เกษมตรู รุ่นที่ 4  วันที่ 15-16 กันยายน 2559
ปัญชลี บุญญกาศ รุ่นที่ 4  วันที่ 15-16 กันยายน 2559
จิราภรณ์ จันเขียว วานมินเซล รุ่นที่ 4  วันที่ 15-16 กันยายน 2559
ลลิดา คุณประเสริฐ รุ่นที่ 4  วันที่ 15-16 กันยายน 2559
ชุติมณฑน์ ลีตระกูลวรรณา รุ่นที่ 4  วันที่ 15-16 กันยายน 2559
ภัทรวัลลิ์ บำรุงศักดิ์ศิลป์ รุ่นที่ 4  วันที่ 15-16 กันยายน 2559
ณัฐฐา. ชัยสันติกุลวัฒน์ รุ่นที่ 4  วันที่ 15-16 กันยายน 2559
วิภาวรรณ พนมชัย รุ่นที่ 4  วันที่ 15-16 กันยายน 2559
สิรินทร์ คงเจริญสกุล รุ่นที่ 4  วันที่ 15-16 กันยายน 2559
ชนม์ฤดี ตั้งกิตติถาวร  รุ่นที่ 4  วันที่ 15-16 กันยายน 2559


ชื่อ  -  นามสกุล รุ่นที่เลือก
ธนทรัพย์ รักขิโต รุ่นที่ 5    วันที่ 22-23 กันยายน 2559
นูรุลนิสะ หมาดทิ้ง รุ่นที่ 5    วันที่ 22-23 กันยายน 2559
พิชญ์สิรี บุนนาค รุ่นที่ 5    วันที่ 22-23 กันยายน 2559
ภัคปวีณ์ พิชยกุล รุ่นที่ 5    วันที่ 22-23 กันยายน 2559
กาญจนา ศรีสุวรรณจิตต์ รุ่นที่ 5    วันที่ 22-23 กันยายน 2559
นนทิกานต์ เสาร์เกิด รุ่นที่ 5    วันที่ 22-23 กันยายน 2559
คชเบศวร์ คชการ รุ่นที่ 5    วันที่ 22-23 กันยายน 2559
อรรถพร  จันทรางกูร รุ่นที่ 5    วันที่ 22-23 กันยายน 2559
ดวงกนก เหลืองวัฒนพงศ์ รุ่นที่ 5    วันที่ 22-23 กันยายน 2559
ณัฐพล  อลีนจิตพงศ์ รุ่นที่ 5    วันที่ 22-23 กันยายน 2559
ชญานิษฐ์  เลาหะอัญญา รุ่นที่ 5    วันที่ 22-23 กันยายน 2559
ธนัฏฐา อินทรารักษ์ รุ่นที่ 5    วันที่ 22-23 กันยายน 2559


ชื่อ  -  นามสกุล รุ่นที่เลือก
ดวงกมล  ดีหมื่นไวย รุ่นที่ 6   วันที่  29-30 กันยายน 2559
ภาณุพงศ์  ศรีอินทร์เกื้อ รุ่นที่ 6   วันที่  29-30 กันยายน 2559
วนัท วุฒิกุลประพันธ์ รุ่นที่ 6   วันที่  29-30 กันยายน 2559
นุ่น จารุเธียร รุ่นที่ 6   วันที่  29-30 กันยายน 2559
ฐิติรัตน์ อัศวเลิศพลากร รุ่นที่ 6   วันที่  29-30 กันยายน 2559
กรกนก นราวีรวุฒิ รุ่นที่ 6   วันที่  29-30 กันยายน 2559
จารุณี มีคุณ รุ่นที่ 6   วันที่  29-30 กันยายน 2559
ธีรพร บุญสว่าง รุ่นที่ 6   วันที่  29-30 กันยายน 2559
พรขวัญ ตัณฑ์จิตานนท์ รุ่นที่ 6   วันที่  29-30 กันยายน 2559
ศรุดา วิจิตรพันธ์ รุ่นที่ 6   วันที่  29-30 กันยายน 2559
ปานตา คุณารักษ์ รุ่นที่ 6   วันที่  29-30 กันยายน 2559
กมลชนก  ไตรคณานุรักษ์ รุ่นที่ 6   วันที่  29-30 กันยายน 2559

 

ท่านสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่ง OPEN HOUSE 2016 ผ่านช่องทางนี้  Click Register ช่องทางเดี่ยว!!

หมายเหตุ : - จะเปิดรับลงทะเบียนสำรองตามลำดับ ถ้ามีผู้สละสิทธิ์จะพิจารณานำที่นั่งสำรองแทน และถ้ามีผู้ลงทะเบียนสำรองเพิ่ม จะนำเสนอฝ่ายการศึกษาพิจารณาเปิดรอบต่อไป

                   - การติดต่อสื่อสารขออนุญาตใช้ช่องทาง e-mail และ ลงทะเบียน ที่ form register จะสะดวกต่อเจ้าหน้าปฏิบัติงาน  radiology.rama.saw@gmail.com

Uppdate > 4:30PM,10-AUG-16 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297