การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ลำดับ รายละเอียด ระยะเวลา
1

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด (หลักสูตร 2 ปี)

อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท   (Neuro Imaging)      จำนวน   5   ตำแหน่ง
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง    (Body Imaging)                  จำนวน   5   ตำแหน่ง
อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท  (Neuro Intervention) จำนวน 3   ตำแหน่ง
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว   (Body Intervention)      จำนวน  5   ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตร 1 ปี (คณะฯ)
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว  (Body Intervention)     จำนวน     2  ตำแหน่ง
อนุสาขาภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงของช่อง ท้อง                                                                             จำนวน    3   ตำแหน่ง
(Advanced diagnostic abdominal imaging)

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
 
2 ผู้สมัครทุกคนที่เลือกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีต้องทำการสมัครผ่านทางราชวิทยาลัย
และส่งเอกสารตามที่แพทยสภากำหนด และต้องสมัครกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผ่านทาง Website http://km.ra.mahidol.ac.th/mef/DentRuleRegislist.aspx
 
ภายใน 15 ตุลาคม 2558
3 ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 1 ปี
(ทุกสาขาวิชา ต้องสมัครสอบ CU-TEPโดยคะแนนสอบต้องไม่เกิน2 ปี
 
4 ส่งใบสมัครผ่านทางราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี) ตั้งแต่วันที่ 12 - 30  ตุลาคม 2558
5 กำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง สัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ทวี บุญโชติ