การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559   
   สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย                20    ตำแหน่ง  
 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา     4     ตำแหน่ง
   สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์            2     ตำแหน่ง