You are here

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559   
   สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย                20    ตำแหน่ง  
 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา     4     ตำแหน่ง
   สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์            2     ตำแหน่ง  
 

 

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297