You are here

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบที่ 2

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบที่ 2
 

ลำดับ หลักสูตร 2 ปี จำนวนที่เปิดรับ(คน)
1
หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขภาพวินิจฉัยชั้นสูง
(Body Imaging)
3
2 หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
(Neuro Intervention)
2
3
หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
(Neuro Imaging)
3
4 หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขารังสีร่วมรักษาลำตัว
(Body Intervention)
4
ลำดับ หลักสูตร 1 ปี จำนวนที่เปิดรับ(คน)
1 หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว(คณะฯ) (ฺBody Intervention) 1
2 หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงของช่องท้อง (คณะฯ) 1
3 หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม (คณะฯ) 1
 
เอกสาร >PDF
สมัครได้ที่
ติดต่อสอบถามที่คุณอรทัย (พี่แอ๊ด) คุณสุภาพร (พี่ซอ) ภาควิชารังสีวิทยา 022011212
ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297