You are here

การขอจริยธรรมการทำวิจัยในคน​

คำแนะนำนี้ได้รับความเห็นชอบและรับรองจากที่ประชุมในการประชุมสมัชชาทั่วไปของแพทยสมาคมโลก ครั้งที่ 18 ที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2507 และได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยที่ประชุมฯ ในการประชุมฯ ครั้งที่ 29 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2518 ในการประชุมฯ ครั้งที่ 35 ที่นครเวนิซ ประเทศอิตาลี ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2526 ในการประชุมฯ ครั้งที่ 41 ที่ฮ่องกง ในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2532 ในการประชุมฯ ครั้งที่ 48 ที่นครโซเมอร์เซ็ต เวสต์ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2539 และล่าสุด ในการประชุมฯ ครั้งที่ 52 ที่นครเอดินเบอร์ก ประเทศสก็อตแลนด์ ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2543

ก. บทนำ

ข. หลักการพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ทุกประเภท

ค. หลักการเพิ่มเติมสำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่ผนวกการดูแลรักษาร่วมด้วย

(แปลและเรียบเรียงโดย ดร.สุชาติ  จองประเสริฐ  กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข)

ขั้นตอนการขออนุมัติเพื่อการศึกษาและการทดลองในมนุษย์(วิจัยในคน)

ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์จากภายนอกคณะฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ.2551

คู่มือการขออนุมัติเพื่อการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์(วิจัยในคน) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547

Material Transfer Agreement - Mahidol University

คำนำ

หมวดที่ 1 หลักการจริยธรรม ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์

1.1  คำประกาศเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก

1.2  ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2544

1.3  ระเบียบปฏิบัติคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีว่าด้วยการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ พ.ศ. 2544

1.4  ข้อควรทราบก่อนเริ่มทำการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์

หมวดที่ 2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

2.1  คณะกรรมการด้านจริยธรรมผู้มีหน้าที่ทบทวนพิจารณาการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์

2.2  วิธีดำเนินการมาตรฐาน(Standard Operating Procedures) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544

หมวดที่ 3 ผู้วิจัย

3.1  จรรยาบรรณนักวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หมวดที่ 4 กฎเกณฑ์การทำวิจัยในคนที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภาคเอกชน

4.1  ระเบียบปฏิบัติคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีว่าด้วยกฎเกณฑ์การทำวิจัยในคนที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภาคเอกชน พ.ศ. 2542

4.2  ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเรื่องกฎเกณฑ์การทำวิจัยในคนที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภาคเอกชน

หมวดที่ 5 ขั้นตอนและวิธีการเสนอโครงการ

5.1  ข้อแนะนำการขออนุมัติศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

5.2  การเขียนเอกสารคำชี้แจง/คำอธิบายแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย

หมวดที่ 6 ภาคผนวก

 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  Patho.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1432 , 02-201-1436  E-mail : pathorama@hotmail.co.th