รองศาสตราจารย์ พญ.ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ

 

ประวัติการศึกษา

 

พ.ศ. 2518 - วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2520 - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2524 - ว.ว.พยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล