รองศาสตราจารย์ นพ.มานะ โรจนวุฒนนท์

 

ประวัติการศึกษา

 

พ.ศ. 2514 - วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2517 - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2521 - ว.ว.พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2525-2528 - Fellow in Pathology (MCG, USA)