หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชานิติเวชศาสตร์

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานิติเวชศาสตร์
(Residency training in Forensic Medicine)

พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร

การนําความรู้ทางการแพทย์ไปประยุกต์ใช้ทางกฎหมายถือว่าเป็นหลักประกันที่สำคัญอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความสงบสุขของชุมชน สังคม และประเทศชาติ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางการแพทย์ดังกล่าวต้องเป็นการทำเวชปฏิบัติที่อาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (evidence-based medicine) เป็นสำคัญซึ่งมีความต้องการมากขึ้นในระดับประเทศ แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์จึงต้องมีความรู้ทางการแพทย์แขนงต่างๆ ทางนิติเวชรวมทั้งความรู้พื้นฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และกฎหมาย โดยผู้รับการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญสาขานิติเวชศาสตร์ควรมีความรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งมีส่วนสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมเพื่อผดุงความยุติธรรมในสังคม

ระยะเวลาของการฝึกอบรม: 3 ปี

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

ทักษะการทำงานและทางหัตถการ

- มีทักษะในการชันสูตรพลิกศพร่วมกับพนักงานสอบสวนได้ทุกกรณีและสามารถทำการผ่าชันสูตรศพที่ตายโดยผิดธรรมชาติหรือการตายกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งโดยการตรวจด้วยตาเปล่า การตรวจชิ้นเนื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์ ร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง

- มีทักษะในการตรวจผู้ป่วยนิติเวชคลินิก และสามารถเขียนรายงานการตรวจ การให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้ป่วยคดีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- มีทักษะในการเก็บหลักฐานทางคดีส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางนิติเวชศาสตร์ รวมทั้งแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางนิติเวชศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

- ให้คำปรึกษาทางนิติเวชศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- สามารถให้ข้อมูลทางนิติเวชศาสตร์ต่อพนักงานสอบสวนและเบิกความเป็นพยานต่อศาลได้อย่างถูกต้อง

ความรู้ความสามารถ

- มีความรู้ความสามารถรอบด้านทั้งทางนิติเวชศาสตร์ ความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ ทางนิติวิทยาศาสตร์ และวิชาทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับระบาดวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมาย และนําความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรม

- มีความรู้พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา เทคนิคการตรวจวินิจฉัย และบอกปัจจัยที่มีผลต่อสาเหตุการตาย

- มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งส่งตรวจทั้งระยะก่อนวิเคราะห์ ระยะวิเคราะห์และระยะหลังวิเคราะห์

- มีความรู้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางนิติเวชศาสตร์และการแปลผล

- มีความรู้และสามารถวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยชนิดต่างๆ รวมทั้งอาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อร่างกายและชีวิตประเภทต่างๆ ตลอดจนปัญหาของอุบัติการณ์อัตวินิบาตกรรมด้วย

ความสามารถด้านอื่น ๆ ที่สำคัญ

- ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ

- การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

- ทักษะการสื่อสาร และการปฏิสัมพันธ์

- มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมแบบสหวิชาชีพ

- ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

- ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ มีความเอื้ออาทร และใส่ใจในการแก้ปัญหา

- การส่งเสริมสุขภาพโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม

- มีจริยธรรมทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ญาติผู้เสียชีวิต ผู้ร่วมงาน และองค์กร

- มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ (ประธานหลักสูตร)

- แพทยศาสตรบัณฑิต

- นิติศาสตรบัณฑิต

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร์

- M.Sc. Forensic Toxicology (UK)

- ผลงานวิชาการ : by Google_Scholar

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล วรสุวรรณรักษ์

- แพทยศาสตรบัณฑิต

- นิติศาสตรบัณฑิต

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร์

- M.Sc. DNA Profiling (UK)

- ผลงานวิชาการ : by Google_Scholar

อาจารย์ แพทย์หญิงจิตตา อุดหนุน

- แพทยศาสตรบัณฑิต

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร์

- M.Sc. Forensic Anthropology (UK)

- ผลงานวิชาการ : by Google_Scholar

อาจารย์ แพทย์หญิงหทัยชนก พึงเจริญพงศ์

- แพทยศาสตรบัณฑิต

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร์

- ผลงานวิชาการ : by Google_Scholar

รองศาสตราจารย์ พลอากาศตรี นายแพทย์วิชาญ เปี้ยวนิ่ม (อาจารย์พิเศษ)

- แพทยศาสตรบัณฑิต

- หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร์

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

- ผลงานวิชาการ : by Google_Scholar

สวัสดิการ

ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ทุนค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ทุนวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน หรืออาจารย์แพทย์
ทุนการไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ

ระบบการให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ

สิทธิการรักษาพยาบาล

เครื่องแต่งกายคณะ

Internet account / E-journal database

หอพักแพทย์ประจำบ้าน

ห้องสมุดคณะฯ (เปิด 24 ชั่วโมง)

ศูนย์กีฬารามาธิบดี

ร้านค้าต่างๆ ภายในคณะ

 

 

ติดต่อเรา

สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-2011145, 02-2011186  แฟ็กซ์ 02-2011145  e-mail : nitivejrama@gmail.com

Facebook : นิติเวช รามาธิบดี https://www.facebook.com/NitivejRamathibodi

 

>>>  รายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติม คลิก  <<<