เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมบุญชอบ พงษ์พาณิชย์ อาคาร 4 ชั้น 2

 

คลินิกการวางแผนดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2201 2569 ติดต่อในวันและเวลาราชการ

 

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 

ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร 

 
อบรมหัวข้อ "พินัยกรรมชีวิตลิขิตด้วยตนเอง"

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารบริหาร
 

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 910BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น.