โครงการอบรมจิตอาสา เรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว

รุ่นที่ 1  เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 5 ห้อง 520

รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2554 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 5 ห้อง 520