รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมบุญชอบ พงษ์พาณิชย์ อาคาร 4 ชั้น 2

 

คลินิกการวางแผนดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2201 2569 ติดต่อในวันและเวลาราชการ

 

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 

ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร 

 
อบรมหัวข้อ "พินัยกรรมชีวิตลิขิตด้วยตนเอง"

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารบริหาร
 

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 910BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมไอแมค ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยากรผู้บรรยาย พว.ศิริพร เสมสาร

 

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยากรผู้บรรยาย พว.อินทิรา มหาวีรานนท์ 

 

บทสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวต่อการได้รับข้อมูลวางแผนดูแลล่วงหน้า จนนำมาสู่การตัดสินใจเลือกแผนการดูแลระยะท้าย (การทำ Living Will)

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคองร่วมกับงานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมประชาชน หัวข้อ "ยุติการรักษาได้ไหม? ถ้าไม่อยากไปต่อ" เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

พบหมอรามาฯ ช่วง Rama Health Talk (ช่วงที่ 2) หอผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลรามาธิบดี และดนตรีบำบัดในผู้ป่วยแบบประคับประคอง คุณรวมพร ลออจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าหอผู้ป่วยประคับประคอง สังกัดงานการพยาบาลบริการเฉพาะ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี คุณโตมา ขันธรูป และ คุณเนตรชนก สิงห์เห นักดนตรีบำบัด ออกอากาศวันที่ 17 กันยายน 2562 #พบหมอรามาฯ #RamaHealthTalk

  Website ที่เกี่ยวข้อง
ภายในประเทศ
 
ต่างประเทศ