You are here

โครงการอบรมปนะชาชน : ยุติการรักษาได้ไหม? ถ้าไม่อยากไปต่อ

ยุติการรักษาได้ไหม? ถ้าไม่อยากไปต่อ
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคองร่วมกับงานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมประชาชน หัวข้อ "ยุติการรักษาได้ไหม? ถ้าไม่อยากไปต่อ" เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี