ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต (Living will)

ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต (Living will)

 

 

Credit : หนังสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2552 มตรา 12 https://www.thailivingwill.in.th/