การบริการผู้ป่วย

การบริการผู้ป่วย

วิธีการทำความตกลงเรื่องแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) สิ่งสำคัญในการเลือกวางแผนการดูแลล่วงหน้าที่ทุกฝ่ายควรคำนึงร่วมกัน คือ 

  • ควรมีการสอบถามผู้ป่วยว่าต้องการการดูแลรักษาอย่างไร เช่น แบบแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์ทางเลือกอื่นๆ หรือแบบผสมผสาน หรือไม่บำบัดด้วยวิธีใดเลย หรืออื่นๆ 
  • ต้องการที่จะอยู่ที่บ้าน หรือโรงพยาบาล หรือผสมผสาน 
  • เมื่อวาระสุดท้ายมาถึง จะใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ยื้อชีวิตหรือไม่ เช่น การเข้ารักษาในห้อง ICU การกระตุ้นให้หัวใจกลับมาเต้นใหม่ การเจาะคอเพื่อใส่ทอช่วยหายใจ การใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ที่ช่วยให้อวัยวะๆ ทำงานต่อไปได้
  • ผู้ป่วยจะมอบหมายให้ญาติคนใดทำหน้าที่ตัดสินใจแทน กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถตัดสินใจแทน กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารได้ตามปกติ
  • วิธีการดูแลผู้ป่วยทางด้านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ เช่น ระบบการเยี่ยมผู้ป่วยของทีมที่ดูแล การจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ใครจะเป็นผู้ดูแล การดูแลค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยต้องการเยียวยาทางจิตวิญญาณอย่างไร เช่น การสวดมนต์ ทำบุญ ให้ทาน การเทศนาของนักบวช

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง มีแนวทางให้คำปรึกษากับประชาชนอย่างไร?

  • การให้บริการคำปรึกษาทาง LINE Application 

  • การดูแลเตรียมความพร้อมก่อนส่งผู้ป่วยกลับบ้าน 

  • การเยี่ยมผู้ป่วยและญาติที่บ้าน

  • การให้บริการคำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยและญาติ