โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว สำหรับพยาบาล