โครงการ Palliative Care Day 2015 : Moving Forward together

 

ขอขอบคุณโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณา ประมวลผลและสรุปสาระสำคัญ ของการจัดงาน ประชุมวิชาการ Palliative Care Day 2015 ของศูนย์รามาธิบดีภิบาล และได้ช่วยเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ Palliative care ไปยังผู้ที่สนใจในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบการดูแลแบบ Palliative care ในประเทศไทยต่อไป

Cr : http://www.thaigogood.com/view/article_detail.php?ID=60

 

ภาพบรรยากาศในงาน >>> https://www.facebook.com/435143446535568/photos/?tab=album&album_id=9257...