โครงสร้างบุคลากร

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง

รศ. พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

 

ทีมแพทย์

ผศ. นพ. กิติพล นาควิโรจน์

นพ. นัฐพล กาฬปักษี

 

หัวหน้าหอผู้ป่วยประคับประคอง

พว. รวมพร ลออจันทร์

 

อาจารย์พยาบาล

รศ. ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม

ผศ.ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์

 

ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

พว.ศากุน ปวีณวัฒน์

พว. ศิริพร เสมสาร

 

พยาบาล

พว. นันทยา เอื้อมงคล

พว. สุภาณี คงชุม

พว. วรรณา กาสา

พว. อินทิรา มหาวีรานนท์

 

เจ้าหน้าที่

น.ส. พรรนิสา แดงผ่องศรี

นายกิตติศักดิ์ อินเลื่อย