การบริการด้านวิชาการ

เครือข่าย

1.  โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี

2.  โรงพยาบาลด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี

3.  โรงพยาบาลสามชุก  จ.สุพรรณบุรี

 

วิทยากร ภายนอกคณะฯ

1.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง" วันที่ 9-10 กันยายน 2557 ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2. ประชุมโครงการพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้าย วันที่ 21-22 มกราคม 2558 ณ โรงพยาบาลสงฆ์

3. งานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน ครั้งที่ 5 วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2558 สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

4. การจัดอบรม เรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายร่วมกับชุมชน วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 ณ โรงพยาบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลด้วยใจสู่ใจ วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ อ.เมือง จ.พิจิตร ภาพบรรยากาศ >>> https://www.facebook.com/435143446535568/photos/?tab=album&album_id=1093145050735401

7. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น H อาคารบริการ 12 ชั้น โรงพยาบาลระยอง  จ.ระยอง ภาพบรรยากาศ >>> https://www.facebook.com/pg/pcc.rama/photos/?tab=album&album_id=1262890970427474

8. กิจกรรม "การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย" เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมปิติพัฒน์ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพฯ ภาพบรรยากาศ >>> https://www.facebook.com/pg/pcc.rama/photos/?tab=album&album_id=12726480...

9. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย" วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ >>> https://www.facebook.com/pcc.rama/photos/pcb.1427927117257191/1427926897257213/?type=3&theater

 

ศึกษาดูงาน

1.  ผู้บริหารและพยาบาล จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

2.  คณะพยาบาล จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556

 

ออกบูธงาน

1.  งานสร้างสุขที่ปลายทาง ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ภาพบรรยากาศ >>> https://www.facebook.com/435143446535568/photos/?tab=album&album_id=1182...