ตายดี เตรียมได้

ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต (Living will)

 

หนังสือเล่มเล็กแนะนำเรื่องสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่ปรารถนาเข้าถึงการตายอย่างสงบ ไม่ถูกยื้อความตายโดยไม่มีประโยชน์ จนเกิดความทรมานและค่าใช้จ่ายเกินจำเป็น

Credit : โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต