คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

คำสั่งคณะฯ ที่ 97/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (End of Life Care)

คำสั่งคณะฯ ที่ 521/2556 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (End of Life Care) เพิ่มเติม

คำสั่งคณะฯ ที่ 998/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

คำสั่งคณะฯ ที่ 999/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (ยกเลิก)

คำสั่งคณะฯ ที่ 705/2560 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการในคณะกรรมการบริหารการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เพิ่มเติม

คำสั่งคณะฯ ที่ 733/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (ยกเลิก)

คำสั่งคณะฯ ที่ 826/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

คำสั่งคณะฯ ที่ 1138/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการบริหารการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เพิ่มเติม