เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมไอแมค ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยากรผู้บรรยาย พว.ศิริพร เสมสาร

 

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยากรผู้บรรยาย พว.อินทิรา มหาวีรานนท์ 

 

บทสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวต่อการได้รับข้อมูลวางแผนดูแลล่วงหน้า จนนำมาสู่การตัดสินใจเลือกแผนการดูแลระยะท้าย (การทำ Living Will)

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคองร่วมกับงานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมประชาชน หัวข้อ "ยุติการรักษาได้ไหม? ถ้าไม่อยากไปต่อ" เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

พบหมอรามาฯ ช่วง Rama Health Talk (ช่วงที่ 2) หอผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลรามาธิบดี และดนตรีบำบัดในผู้ป่วยแบบประคับประคอง คุณรวมพร ลออจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าหอผู้ป่วยประคับประคอง สังกัดงานการพยาบาลบริการเฉพาะ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี คุณโตมา ขันธรูป และ คุณเนตรชนก สิงห์เห นักดนตรีบำบัด ออกอากาศวันที่ 17 กันยายน 2562 #พบหมอรามาฯ #RamaHealthTalk