บทสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวที่ทำพินัยกรรมชีวิต (Living Will)

"พินัยกรรมชีวิต (Living Will)"

 

บทสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวต่อการได้รับข้อมูลวางแผนดูแลล่วงหน้า จนนำมาสู่การตัดสินใจเลือกแผนการดูแลระยะท้าย "พินัยกรรมชีวิต (Living Will)"